محافظین نور سماء امین

خدمات موسسه حفاظتی و مراقبتی

نظارت شبانه روزی توسط بازرسین آموزش دیده و دارای سابقه نظارتی جهت کلیه پروژه های تحت قرارداد

ارائه مشاوره

مجوز تجهیزات

نصب دوربین

خدمات انتظامی

واگذاری تجهیزات

شرایط عمومی واگذاری تجهیزات دفاع شخصی چیست؟

شرایط عمومی دریافت این تجهیزات داشتن حداقل ۱۸ سال سن، تهدیدات جانی و مالی مشاغل در معرض تهدید، دارا بودن سلامت جسمی، روحی و روانی، توانایی استفاده از تجهیزات، عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد و عدم فساد اخلاقی می باشد.

ضمنا لازم به ذکر است متقاضیانی که از اعضا نیروهای مسلح میباشند میتوانند از واحد خدمات پرسنلی آن مجموعه معرفی نامه دریافت نموده و تجهیز گردند و بقیه متقاضیان می بایست از اتحادیه یا صنف مربوطه برگه معرفی نامه جهت دریافت تجهیزات ارائه نمایند.

اطلاعیه
محافظین نور سماء امین

خدمات موسسه حفاظتی و مراقبتی

نظارت شبانه روزی توسط بازرسین آموزش دیده و دارای سابقه نظارتی جهت کلیه پروژه های تحت قرارداد

خدمات انتظامی

نصب دوربین

ارائه مشاوره

مجوز تجهیزات